ලොව විශාලතම සරඹ යන්ත්‍ර එකලස් කිරීමේ රේඛාවේ දෘශ්‍ය චාරිකාව-XCMG සරඹ යන්ත්‍රය

FES×XCMG උත්තරීතර අනුවාදය රොටරි සරඹ රිග්

ගොඩබෑමේ උපකරණ පිළිබඳ FES පළපුරුද්ද

ලොව විශාලතම රොටරි සරඹ යන්ත්‍රය

XR800E ට පසු 1200kN.m 885,000lbf-ft ​​උපරිම ව්‍යවර්ථය සහිත ලොව විශාලතම රොටරි සරඹ යන්ත්‍රය