• අපව අමතන්න

    අත්තිවාරම් විදුම් උපකරණ, මෙවලම්, කොටස්, උපාංග, සේවා සඳහා එක්-නැවතුම් සාප්පුවක්

FES China Limited

ලිපිනය

C-15A, Wanda Plaza, Hangxing Rd, Hangzhou, 310015, PR චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86-571-28027060

පැය

කාර්යාලය සහ විකුණුම්: සඳු-සිකු,

8:30 am - 5:30 pm